MARVAN, J. Vliv fyzikálních podmínek na difúzní procesy v huminových gelech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Klučáková, Martina

Řešení diplomové práce se Student Jan Marvan zhostil velmi dobře, prokázal promyšlený a zodpovědný přístup jak při vlastní experimentální práci, tak při zpracování dát. Získané výsledky odpovídají pořadavkům zadání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pabst, Willi

Jedná se o velmi pěknou práci, jejímž jediným nedostatkem je několik překlepů v textu, vzniklých zřejmě nedopatřením, a formálně ne zcela jednotné zpracování seznamu citací. V seznamu zkratek není vysvětlená zkratka "ERDA", která se používá na straně 22, zatímco ostatní (lépe známé) nukleární metody jako RBS a NMR vysvětleny jsou. V rovnici (1.20) je přebytečná otevřená závorka ve jmenovateli.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 2652