OBALIL, J. Miniaturizované techniky pro analýzu průmyslových kvasinek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Klepárník,, Karel

V práci postrádám tabulku srovnávající teoretické a naměřené hodnoty hmotností analyzovaných látek. Hodnoty m/z pro beta-karoten na stranách 34, 37 a 38 se liší. Vysvětlete příčiny těchto rozdílů, mechanismus ionizace beta-karotenu a popište postup při kalibraci přístroje.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Studium literatury a její zpracování C
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků D
Interpretace výsledků, jejich diskuse C
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce C
Celkový přístup k řešení úkolů C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kočí, Radka

K předložené diplomové práci zaměřené na miniaturizované techniky využitelné k analýze kvasinkových metabolitů mám několik následujících poznámek spíše formálního rázu: 1) str. 7: anglický abstrakt - sušina se anglicky překládá jako dry weight (ne dry substance) 2) u většiny obrázků v práci chybí odkaz 3) str. 17 obr. 14 - jedná se o využití xylulózy, nikoliv o její biosyntézu 4) str. 31 - v tabulce je špatně uveden vzorec DMSO 5) str.33 nejvhodnějšími rozpouštědly k lýzy kultury je podle Vás kombinace chloroform - amoniak, ale neuvádíte snímek lyzátu buněk právě v této směsi 6) str. 34 - popis ionizace karotenoidů pomocí ESI by se hodil spíše do teoretické části (včetně tabulky 5) I přes uvedené připomínky je zřejmé, že diplomant zvládl nejen práci s mikrobiální kulturou, ale hlavně poměrně náročnou instrumentální techniku stanovení metabolitů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B Požadavky v zadání práce byly více méně splněny.
Logické členění práce C V práci zcela chybí samostatná kapitola o výsledcích.
Kvalita zpracování výsledků C Je škoda, že nebyla uvedena řada experimentů včetně mnoha optimalizačních postupů, které byly jistě zkoušeny.
Interpretace výsledků, jejich diskuse C Výsledky jsou komentovány příliš stručně, chybí hodnocení optimalizačních postupů. Postrádám i širší diskuzi a ve větší míře srovnání s odbornou literaturou.
Využití literatury a její citace B Rešeršní část je napsána rozsáhle, student využil dostatečné množství literárních zdrojů (12x odborná publikace).
Úroveň jazykového zpracování B Po stylistické stránce je práce v pořádku. Z formálního hlediska je v práci poměrně značné množství překlepů.
Formální úroveň práce – celkový dojem C V práci není dodrženo obvyklé členění, dokonce i formát názvů jednoltivých kapitol není v souladu s pravidly pro psaní diplomových prací.
Závěry práce a jejich formulace B Vzhledem k obtížnosti metody i celkovému pojetí některých kapitol jsou závěry shrnuty výstižně a odpovídají naměřeným skutečnostem.
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 2633