BAKAJOVÁ, B. Antioxidační účinky huminových kyselin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Kučerík, Jiří

Diplomantka Barbora Bakajová využila při psaní diplomové práce její bohaté zkušenosti získané během studia jak na VUT tak i v zahraničí, a také během dobrovolné praxe "pomocná vědecká síla" v laboratoři fyzikální chemie. K řešení přistupovala aktivně a kreativně, literární zdroje využívala v plné šíři. Obzvlášť vysoce hodnotím její pracovní nasazení. O jejím nadprůměrném úsilí vypovídá také relativně vysoká publikační aktivita. Studentka splnila požadavky zadaní a proto doporučuji její diplomovou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Šimon, Peter

Práca je veľmi zaujímavá. Podľa nameraných výsledkov vidno, že HS zrejme patria do zriedkavej skupiny antioxidantov, ktoré pri určitej koncentrácii dosahujú maximum antioxidačnej účinnosti, při vyšších koncentráciách ich účinnosť klesá. Mám dojem, že stĺpce v Tab.8 sú poprehadzované, čistý PVA musí mať PF=1 , vyššia hodnota nemá zmysel. Z tab. 13 a 14 vidno, že PVA je veľmi náchylný na degradáciu vplyvom gama žiarenia. V súvislosti s prácou mám niekoľko otázok do diskusie: 1. Aká bola farba pripravených zmesí? 2. Aká bola motivácia ožarovať PVA vzorky gama žiarením? 3. Netestovala autorka antioxidačnú účinnosť HS aj na niektorých termolabilných biopolyméroch?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 2609