ZEMAN, P. Metodika využití dat digitálních tachografů v soudním inženýrství [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Libertín, Josef

Doktorand Ing. Pert Zeman vykazoval během studia dobré studijní i pracovní výsledky. Jeho disertační práce podle názoru školitele splňuje požadavky na práci tohoto typu kladené, přináší nové vědecké poznatky v oboru Soudní inženýrství, a proto doporučuji její přijetí k obhajobě.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kledus, Robert

Z pohledu rozvoje oboru Soudní inženýrství práce plně nevyužila potenciálu zadání práce. Vyšší uplatnitelnost výsledků by vyžadovala podrobnější rozpracování navržených postupů do úrovně zobecněných přístupů k řešení konkrétních typů znaleckých problémů a dále podrobnější rozpracování a vysvětlení požadavků na nové typy zařízení daného typu tak, aby tyto zajistily pro znalce další data, která by usnadnila řešení dopravních nehod. Doporučuji předloženou disertační práci k obhajobě.

Navrhovaná známka

Otázky

Drahotský, Ivo

Předloženou disertační práci je možno hodnotit celkově pozitivně. V kontextu s posuzováním dílčích kritérií je práce na průměrné úrovni. Forma a obsah textu prokazují inovativní přístup ze strany autora, který se uceleným způsobem snaží pojmout problematiku využití dat z digitálních tachografů v soudním inženýrství. Nedochází sice k výraznému obohacení vědního poznání, nicméně problematika je pojímána novým způsobem, a i když jsou uváděny především známé postupy, jsou vhodně a uceleně prezentovány, a doplněny příklady z praxe. Právě praktické příklady jsou velice přínosné. Vytčené cíle práce byly splněny částečně, a to ve formě „souhrnného textu“ seznamujícího s příslušnou problematikou. Z formálního hlediska k předložené práci nelze mít podstatných připomínek. Je zpracovaná přehledně, doplněna množstvím obrázků a tabulek. Práce je v předložené podobě disertabilní a je zpracována na odpovídající odborné úrovni, s drobnými faktickými, formálními a lingvistickými nepřesnostmi. Autor prokázal schopnost tvůrčí vědecké práce a její výsledky aplikoval ve specifických podmínkách analýzy dopravních nehod. Text práce a učiněné závěry, mohou být dobře využity v rámci pedagogického procesu. Ve vztahu k oboru „Soudní inženýrství“ přináší disertační práce dílčí obohacení vědního poznání v dané oblasti. Z hlediska tvůrčího potenciálu lze tak podstatu vědecké práce považovat za naplněnou.

Navrhovaná známka

Otázky

Doupal, Emil

Na základě posouzení disertační práce z hlediska splnění stanovených cílů, realizovaných analytických a výzkumných činností, jejich účelnost a relevantnost dosažených výsledků, včetně jejich interpretace, přínosu řešení pro praxi je možné konstatovat, že disertační práce Ing. Petra Zemana splňuje obsahové, věcné a formální podmínky kladené na disertační práci. Doporučuji předloženou disertační práci k obhajobě a po jejím úspěšném obhájení doporučuji udělit Ing. Petru Zemanovi akademický titul "doktor" (ve zkratce "Ph.D.").

Navrhovaná známka

Otázky

eVSKP id 105966