PADĚRA, J. Kogenerační jednotky pro domácí využití [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Pospíšil, Jiří

Student v průběhu zpracování diplomové práce pracoval systematicky, samostatně zpracovával podklady a vyhledával informace k řešenému problému. Je patrno, že Bc. Jiří Paděra je schopen samostatně a tvůrčím způsobem aplikovat znalosti získané v průběhu studia.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Moskalík, Jiří

Po grafické a stylistické stránce se jedná o práci zdařilou. Její logické uspořádání je také vhodné a velice přehledné. V první části se autor věnuje spíše obecnému využívání KVET, který je spíše pěkně zpracovaným informativním souhrnem. Samotný přínos práce je spíše v části ekonomického zhodnocení, což bylo hlavní úkolem zadání. Co se týče formálních záležitostí dalo by se autorovy vytknout, že některé veličiny používané v práci nejsou uvedeny v seznamu použitých zkratek a symbolů. Stejně u některých obrázků chybý odkazy na použitou literatůru. Na straně 38 v položce stavební upravy by bylo dobré je alespoň krátce nějak rozvést a zdůvodnit. Vzhledem k tomu že se jedná o konkrétní případ. Práci jako celek hodnotím kladně a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 12301