KOČENDOVÁ, M. Analýza vlivu lokality na obvyklou cenu bytových jednotek v Uherském Hradišti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Hlavinková, Vítězslava

Cíle práce byly splněny, byl proveden podrobný popis lokalit v Uherském Hradišti včetně urbanistického vývoje. V práci jsou uvedeny základní pojmy spojené s oceňováním bytových jednotek (tedy i jejich kategorizace) a výčet možných vlastnických vztahů k bytovým jednotkám vč. MCP. Součástí práce je vyhodnocení vlastního dotazníku s 109 respondenty, jehož cílem bylo získat přehled o preferencích potenciálních zájemců o koupi bytu. Předložená práce představuje ucelený pohled na realitní trh s byty v Uherském Hradišti, vyhodnocuje realizované ceny bytových jednotek a porovnává je s inzercí, a to v letech 2015 až 2017. Vytipovány jsou i lokality vhodné pro bytovou výstavbu, s uvedením kladných i záporných stránek. Vstupní data byla zpracována odpovědně, bylo shromážděno velké množství údajů a odvozeny jednotkové ceny. Práce má přímé praktické využití - na základě jednotkové ceny rozlišené podle lokalit a dispozic lze jednoduše dopočítat na základě podlahové plochy pro konkrétní byt reálnou cenu prodeje. Výsledky jsou prezentovány přehledně a s přiměřenými komentáři, lokalita je nejen popsána, ale jsou uvedeny i jednotlivé oblasti, jejich klady i zápory ve spojitosti s prodejností.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A
Odborná úroveň diplomové práce A
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

MBA,, Ilona Kalivodová Matoušková,

Studentka ke zpracování diplomové práce přistoupila detailním zpracováním a vytvořením rozsáhlé databáze, která ji pravděpodobně zajímala. Bylo by vhodnější procentuální vyjádření v tabulce 9 z realizovaných a nabízených cen. Občasné „překlepy“ v diplomové práci se dají považovat za formální nedostatek.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování B
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B
Obtížnost a správnost řešení A
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Odborná jazyková úroveň B
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 103798