SOBOTKA, L. Vizualizace procesů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Chlápek, Petr

Cílem bakalářské práce bylo především seznámit autora se základními pravidly pro vytváření aplikací rozhranní SCADA/HMI a ucelit si informace o základních principech automatického řízení v průmyslu. V těchto základních bodech autor splnil zadání. Kladně hodnotím autorovu snahu o získání dostupných informací (o teorii vytváření vizualizačních aplikací) aktivním samostudiem z různých informačních zdrojů. Jako negativum práce musím uvést poněkud stručný průzkum trhu (kapitola 4), kde autor shrnul pouze některé dodavatele SW a HW pro vizualizaci. Kapitola by si zasloužila větší pozornost.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací D
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Máša, Vítězslav

Předložená bakalářská práce se zabývá širokou problematikou řízení procesů a detailněji představuje praktické využití vizualizačních prostředků. Ke zmíněným oblastem však autor nepřistupuje dostatečně zodpovědným způsobem. Dosáhl sice předepsaného rozsahu, ale obsahově nepřináší mnoho hodnotného. Text prvních 17 stran je postaven na dvou základních literárních zdrojích (každá kapitola na jednom) a konstatuje obecně známé skutečnosti. Od autora bakalářské práce se očekává určitý osobní přinos - vlastní názor, srovnání, hodnocení, sumarizaci – to zde chybí. Další oblastí, kterou musím hodnotit kriticky je stylistická úprava a pravopis. Konkrétním příkladem nízké úrovně textu může být kap. 2.1, kde na prvních desíti řádcích nacházíme devatenáct výskytů slova „regulace“. Text má vyšší úroveň tam, kde je převzat z odborné literatury. Ve všech kapitolách včetně anotace se velmi často objevují gramatické chyby a překlepy. Formální stránka má také mnoho nedostatků – nejednotné odsazení popisků k obrázkům, umísťování hlavních kapitol průběžně (místo na samostatnou stranu), nesmyslné množství klíčových slov ap. To vše ukazuje na nedostatečné konzultace nebo nerespektování pokynů vedoucího. V příloze je vizualizace filtrační jednotky Intel II a její technologické schéma. Autor se však v textu k příloze nevyjadřuje ani se na ni neodkazuje, takže není zřejmé, jak s prací souvisí. Souhrnně řečeno - práce působí plochým a nedotaženým dojmem. K obhajobě ji doporučuji proto, že do určité míry naplňuje cíle zadání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita F
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis F
Práce s literaturou včetně citací E
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 20332