ŠTARK, Z. Řízení pohybu vozítka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Macho, Tomáš

Diplomanta p. Štark ve své práci řešil problematiku návrhu elektroniky pro řízení pohybu vozítka se dvěma stejnosměrnými motorky a kolovým podvozkem. Dále měl vypracovat softwarové vybavení pro mikrokontrolér, které by umožňovalo průjezd vozítka po zapamatované trajektorii. Zadání diplomové práce bylo prakticky zaměřené. Diplomová práce navazovala na dvě semestrální práce a částečně na bakalářskou práci pana Štarka. Diplomant disponoval solidními znalostmi z oblasti návrhu elektronických zařízení, mikroprocesorové techniky, tvorby programového vybavení pro mikrokontroléry i aplikačních programů pro OS Windows XP. V dané problematice se p. Štark dokázal výborně zorientovat, řešení zadaného úkolu věnoval dostatečné množství času, pracoval iniciativně, samostatně, pravidelně konzultoval dosažené výsledky s vedoucím práce. Není mi známo, že by se na tvorbě diplomního projektu podílely jiné osoby. Jako vedoucí diplomové práce navrhuji hodnocení "A/výborně".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Valach, Soběslav

Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací řízením pohybu vozítka pomocí mikroprocesoru ATMega16. Návrh systému vychází z modulární koncepce, kdy jednotlivé moduly komunikuji mezi sebou pomocí sběrnice což zvyšuje flexibilitu a zvyšuje funkčnost celého řešení. Pro splnění tohoto úkolu prokázal diplomant schopnost nastudovat problematiku řízení motorů, programování mikrokontrolerů v jazyku C, hardwarové prostředky pro práci s mikroprocesorem, měření a snímání veličin, návrh desek plošných spojů a programovaní v prostředí Borland Builder. Pro vlastní realizaci bylo nutné nakreslit a navrhnout desky plošných spojů, která jsou uvedeny v příloze A - C. V práci je kladen důraz na jednoduchou realizovatelnost celého zapojení. Práce je správně logicky rozdělena do kapitol. V teoretickém úvodu popisuje možné varianty řešení a rozebírá jejich výhody a nevýhody (typy podvozků, metody navigace, druhy pohonů). Následující kapitoly jsou věnovány koncepci řídícího systému a volbě vhodných hardwarových prostředků pro vlastní realizaci. V praktické části popisuje návrh jednotlivých částí řídící jednotky a implementaci softwaru. Závěrečná část práce je zaměřena na ověření funkčnosti jak programového, tak i hardwarového vybavení. Po odborné stránce lze práci vytknout jen drobné nedostatky a nepřesnosti ve schématech, chybějící odkazy na literární prameny, seznam literatury není podle normy. I přes drobné výhrady předložená práce splňuje všechny body zadání a svědčí o inženýrských schopnostech diplomanta.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 48/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 19/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 21467