PERUTKA, M. Návrh technologie a uspořádání výroby držáku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Rumíšek, Pavel

Bakalářská práce s názvem "Návrh technologie a uspořádání výroby držáku" řeší ideový návrh konstrukce nástroje, technologický postup výroby včetně návrhu rozmístění a formátu základního materiálu. Mimo uvedených konstrukčních a technologických částí je proveden i návrh uspořádání výrobního systému. Lze konstatovat, že k zvládnutí všech dílčích problémů, které se v průběhu řešení práce vyskytly, přispěl student především svým aktivním a poctivým přístupem a velmi kladně lze hodnotit, že v průběhu zpracování své práce byl velmi samostatný. Kladně je možno hodnotit, že student využil řady konzultací s vedoucím práce, rovněž práci studenta s literaturou a dalšími prameny je možno hodnotit jako velmi dobrou. Grafická a stylistická úprava práce i její uspořádání je na odpovídající úrovni. Vzhledem k tomu, že cíle a požadavky zadání byly ve všech bodech splněny, lze předpokládat, že výsledky budou v praxi plně využitelné.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Žák, Ladislav

Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 20320