DOBŠÍČEK, T. Oběžný regálový zásobník [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Kašpárek, Jaroslav

Bakalářská práce je z hlediska zpracování na uspokojivé úrovni, ale z důvodu nevhodně provedeného postupu řešení a nedostatku schémat je dílo nepřehledné. Student se ve své práci zabývá konstrukčním řešením horizontálního oběžného regálového zásobníku. Student v úvodu správně definuje, proč volí horizontální oběžný zásobník. Po konstrukční stránce je tato zvolená varianta podobná řetězové poděsné kladičkové dráze, ovšem s vyššími nároky na rychlost. Jinak uspořádání práce postrádá systematičnost. Student nedokáže dostatečně interpretovat dosažené výsledky a potažmo z nich vyvozovat závěry. Výkresová část obsahuje výkresy dle zadání. Bakalářská práce z hlediska zpracování dle rozsahu zadání je přijatelná. Doporučuji tuto práci k obhajobě. Otázka pro studenta: Jaké druhy pasivních odporů překonává kazeta na dráze zásobníku?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Pokorný, Přemysl

Autor vytvořil návrh horizontálního oběžného zásobníku. Práce je velmi strohá a díky absenci významných schémat i méně přehledná. V textu technické zprávy se vyskytují gramatické chyby a drobné přepisy. Ve výkresové dokumentaci schází značné množství kót připojovacích rozměrů. Celkově má práce podprůměrnou úroveň, ale v dostatečné míře splňuje zadání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 19664