SINGROVÁ, V. Optimalizace provozu čistíren odpadních vod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Hluštík, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Bábíček, Richard

Navrhovaná známka

eVSKP id 118518