SKŘÍŽALA, L. Problematika stabilizace břehů vybrané údolní nádrže [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Šlezingr, Miloslav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Pelikán,, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 118495