MORAVČÍK, J. Rozšíření programového systému pro řízení nástrojového hospodářství NAHOS o správu technologických údajů k vybraným typům nástrojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Vašek, Lubomír

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Ing.Ivo Čelůstka, Tajmac-ZPS, Zlín

S ohledem na celkovou úroveň diplomové práce, naprosté zvládnutí řešeného úkolu v oblasti teoretické i vlastní praktické realizaci přímo v praxi, hodnotím ji v souladu s klasifikační stupnicí A-výborně. Pro toto hodnocení hovoří i výsledky prezentace formulářů a funkcí předkládaných zpracovatelem průběžně v době řešení zadání.

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 12215