RUDŽÍK, M. Korelační koeficienty a oblasti jejich použití [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Žák, Libor

Bakalářská práce pana Rudžíka se zabývá porovnáním různých typů korelačních koeficientů aplikovaných na různé typy dat. Bakalářská práce se skládá ze tří částí. V první - teoretické - student popisuje různé typy korelačních koeficientů a jejich vlastnosti. V druhé popisuje statistické testy, které se týkají korelačních koeficientů popsaných v 1. části. Třetí část obsahuje tvorbu dat s různým stupněm porušení normality v datech a vyhodnocení chování korelačních koeficientů nad vygenerovanými daty. Tato část je vlastní práci studenta. V teoretické části se nevyskytují závažnější chyby. V simulační části (část 3) bych vyzdvihl samostatnou práci studenta, který se musel vypořádat s velkým počtem možností, jak zvolit porušení normality a dalšími parametry, které ovlivňovali hodnoty korelačních koeficientů. Student pracoval samostatně a bakalářská práce je pěkně vypracovaná, jak po obsahové, tak i po stylistické stránce. Bakalářskou práci pana Rudžíka doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Popela, Pavel

Hodnocená bakalářská práce je zpracována svědomitě a pečlivě. Vlastní rozsah práce je 50 stran včetně příloh. Práci zpestřuje řada tabulek a obrázků. Autor prokazuje znalý vhled do jím řešené problematiky (viz zejména kapitola 3) a prokazatelně splnil požadavky zadání bakalářské práce. Úprava práce je přehledná bez rušivých překlepů a drobných chyb. Velice oceňuji vhodné zařazování názorných ilustrativních obrázků (viz např. str. 18). Teoretické části práce jsou podány jasně a kompaktně. Uvítal bych ale průběžnější citace na použité zdroje, zejména u zavedení základních pojmů (viz 1.1) a explicitní uvádění kontextu (např. které koeficienty jsou uvažovány v 2.4 a 2.5). Velice oceňuji autorovy vlastní výpočetní experimenty a rozbory v kapitole 3. Zde bych jen poznamenal, že autor volí sice jen vybrané a dosti konkrétní zásahy ke změně simulovaných dat (použití Weibullova rozdělení, přičtení konkrétní konstanty – viz str. 24-32), ale výsledky prezentuje s porozuměním, názorně až výukově, a závěry příliš nezobecňuje (viz str. 33), spíše nabízí vzor k následování při dalších experimentech. Do budoucna zajímavé by například bylo zkoumat situaci, kdy normálně rozdělené marginální složky jsou kombinovány pomocí jiné než normální kopule. Přes některé výše uvedené drobné výhrady, práci autora oceňuji kladně a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 108779