SVOBODA, R. Tlakově lité odlitky z Mg slitin - trendy vývoje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Čech, Jaroslav

Práce je zpracována na dobré úrovni. V problematice u nás zatím neřešené prokázal diplomant velmi dobrý přehled. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Juřička, Ivo

Diplomová práce je zaměřena na velmi zajímavé téma z oblasti technologie a hodnocení kvality hořčíkových slitin. Problematika Mg slitin a jejich zpracování byla v ČR v posledních letech nedoceněna, přestože Mg slitiny jsou velmi progresivními konstrukčními materiály. Soustavný vývoj, prováděný renomovanými firmami, přinesl řadu zlepšení vlastností Mg slitin a nové technologie. Je potěšitelné, že VUT v Brně spolupracuje na výzkumném úkolu se slévárnou a.s. Kovolit Modřice, kde je zřejmý trend v aplikaci hořčíkových slitin do odlitků, např. pro automobilový průmysl. Předložená DP teoreticky i prakticky popisuje problematiku technologie tlakového lití konkrétního odlitku (vyráběného dosud ze slitiny Al), odlévaného ve slévárně v Aalen (SRN). Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, a to se zaměřením na teoretickou a experimentální část. Teoretická část je popisného charakteru a zahrnuje soubor informací, které spolu s tuzemskými a zahraničními odkazy, jsou prospěšné k řešení aktuální problematiky tlakového lití. Teoretická část je uvedena na 52 stranách textu s grafy, tabulkami a obrázky, svědčí o logickém postupu a přípravě autora na experimentální část práce. V této části by bylo vhodné doplnit odkaz na projekt a.s. Kovolit Modřice, VUT Brno a ČVUT Praha (FT-TA 3/146). V experimentální části popisuje diplomant odlévání zkušební série odlitku víka převodovky, simulaci v programech Magna a Simtec a kontrolu vnitřní kvality odlitku Součástí experimentální části bylo měření mechanických vlastností ze vzorků, odebraných z odlitku. Obrazovou analýzou byly stanoveny tvarové faktory pórů a procentuální pórovitosti vzorku. Vzhledem k aktuálnosti výskytu vad Mg slitin, je nutno vyzdvihnout zvolenou metodiku postupu v určování tvarových faktorů. Výsledky jednotlivých měření jsou přehledně zpracovány v tabulkách a grafech. Interpretace výsledků jsou uvedeny v závěru práce autora. Je škoda, že diplomant nebyl přítomen odlévání zkušební série a neměl k dispozici větší sérii vzorku pro analýzy. Z výsledku experimentu je zřejmé, že odlitky vykazovaly zjevné vady, ovlivňující výslednou kvalitu odlitku , a to zejména mechanické vlastnosti. Přesto je možno konstatovat, že byla zpracována užitečná práce, při které byly použity dostupné metody měření. Kromě vlastního obsahu, logického uspořádání a úpravy práce, je nutno vyzvednout využitelnost výsledků pro další experimenty, které budou prováděny ve firmě Kovolit a.s. v dalším období. Diplomová práce splnila cíl, odpovídá obsahově i formálně požadavkům, kladeným na DP. Práci hodnotím jako velmi dobrou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 12226