PLÉHA, D. Rozpoznávání obličeje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Horák, Karel

Úkolem studenta Davida Pléhy bylo navrhnout a implementovat algoritmické řešení pro rozpoznávání obličejové části na snímku z kamery. Využívání možností konzultací bylo spíše průměrné, což se patrně také odrazilo jen na částečném splnění zadání. Studentovi se podařilo segmentovat ze snímku kamery části odpovídající lidské kůži s relativně uspokojivými výsledky, ovšem na hlubší analýzu problematiky rozpoznávání obličejové části již nedošlo a tak je obličejová část rozpoznávána pouze na základě velmi jednoduchých příznaků, které nemusí být vždy spolehlivé ani v laboratorních podmínkách. Z toho je třeba konstatovat, že tato část zadání práce nebyla řešena příliš uspokojivě. Formální zpracování dokumentu je dobré až na několik drobností jako je citace literatury apod., nicméně vše je v mezích normy pro tento typ prací. Přes výše uvedené nedostatky splňuje předložený dokument podle mého názoru požadavky na bakalářskou práci, a proto ji doporučuji k obhajobě před komisí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání D 30/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) E 10/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
D
Body
66

Posudek oponenta

Honec, Jozef

První věta zadání práce je "Nastudujte metody rozpoznávání částí lidského těla ze snímku barevné kamery a zpracujte stručnou rešerši. " Autor si již v úvodu toto zadání poněkud zúžil, když přešel z plurálu na singulár a tohoto zjednodušení se důsledně přidržuje v celé práci. Kromě toho si z částí lidského těla zvolil jedinou - obličej. Proti těmto zjednodušením by nebylo co namítat, kdyby v práci bylo možné nalézt něco inovativního a nebo kdyby byly použitelné na víc než jeden obličej na o něco komplikovanějším pozadí, než autor zvolil - viz obrazovou přílohu na CD. Práce působí jako pokus o přizpůsobení úlohy několika jednoduchým funkcím z knihovny MATLAB ve víře, že růžová elipsa je silným příznakem přítomnosti obličeje. A tak se v rešerži autor omezil na popis MATLAB funkcí , kterými tohoto cíle lze dosáhnout a modelů barevných zobrazení. Nejsem si jist, že autor těmto modelům rozumí - viz obr.9, str.22. Formálně lze práci vytknout nevhodné, případně chybějící číslování obrázků a vzorců. Jako klad lze vyzvednout skutečnost, že autora nelze obvinit z rasizmu a že má cit pro barevnou kompozici - nalezené oči jsou modré. Přes uvedené výhrady se domnívám, že práce splňuje požadavky na závěrečnou bakalářskou práci a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C 15/20
Odborná úroveň práce E 25/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce C 7/10
Navrhovaná známka
D
Body
62

Otázky

eVSKP id 12247