INDRA, I. Vyrovnávání chemických rovnic Tvorba e-learningových studijních materiálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Richtera, Lukáš

Výstupem předložené bakalářské práce je databáze rovnic pro internetovou aplikaci umožňující studentům prvního ročníku procvičování vyčíslování chemických rovnic. Aplikace je zaměřena především na procvičování oxidačně-redukčních rovnic, se kterými mají studenti prvního ročníku problémy především. Jak již bylo uvedeno, stěžejní náplní práce studenta bylo vytvoření databáze pro uvedenou aplikaci, což obnášelo mimo nalezení samotných rovnic v libovolném zdroji i provedení jejich vyčíslení. Součástí kódu vzniklé databáze jsou totiž nejenom reakční koeficienty, ale databáze obsahuje i informace o prvcích které se oxidují nebo redukují, o jejich oxidačních číslech a o počtu vyměňovaných elektronů. Naplnění takové databáze je proto relativně časově náročné a vyžaduje precizní a pečlivou práci. Databáze vytvořená studentem obsahuje přibližně 150 rovnic, což se na první pohled může zdát jako počet dostatečný, ašak tento počet nesplňuje očekávání, které bylo do práce zpočátku vkládáno. Student bohužel přistoupil k vypracování bakalářské práce velice pozdě a navíc značně laxně, což se částečně odráží v oproti původnímu očekávání malém rozsahu databáze a bohužel i v několika chybách v ní. I přesto lze říci, byť s jistými výhradami, že v tomto ohledu student svoji práci splnil. Nejzásadněji je ale nedbalý a nedůsledný přístup studenta patrný na zpracování samotné bakalářské práce. Přestože je hlavním výsledkem práce studenta tvorba databáze, student se o ní v práci zcela nepochopitelně téměř vůbec nezmiňuje. Chybí popis její funkce, význam jednotlivých polí a způsob její editace, což do jisté míry komplikuje její další využití případnými zájemci. V práci velice citelně chybí seznam rovnic v databázi již obsažených. Student se ve své práci věnuje pouze aplikaci samotné, čímž vzniká mylný dojem, že hlavním výsledkem bakalářské práce je právě vytvoření oné aplikace. Ve skutečnosti student autorem této aplikace není, lze snad jen s jistou nadsázkou říci, že se účastnil jejího vývoje. Student bohužel k vlastní škodě nevyužíval dostatečně možností pravidelných konzultací a do řady nepřesných formulací a věcných chyb tak nebylo možné ani zasáhnout před tiskem práce. Předložená bakalářská práce ani zdaleka neodráží skutečné možnosti a schopnosti studenta, který ji obhajuje, a je ukázkovým příkladem bakalářské práce sepsané narychlo za několik dní před termínem. V tomto ohledu lze bohužel předloženou práci doporučit k obhajobě jen se značnými výhradami k jejímu obsahu a formě zpracování. Na druhé straně je třeba pozitivně ohodnotit alespoň aktivní účast studenta na e-learningové konferenci SCO 2008, kde vytvořený materiál prezentoval v přehlídce kurzů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání D
Studium literatury a její zpracování E
Využití poznatků z literatury D
Kvalita zpracování výsledků E
Interpretace výsledků, jejich diskuse E
Závěry práce a jejich formulace E
Využívání konzultací při řešení práce E
Celkový přístup k řešení úkolů E
Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Pilátová, Ivana

Ivo Indra se ve své bakalářské práci zabýval tvorbou elektronického výukového materiálu, který by umožňoval interaktivní řešení vzorových chemických rovnic, a to jednak pomocí soustavy rovnic, jednak pomocí bilance vyměňovaných elektronů. Bakalářská práce obsahuje 22 stran, z toho 9 obrázků. Její členění je logické, v souladu s požadavky pro bakalářskou práci. K práci je přiloženo CD, které kromě programu obsahuje databázi čítající 164 rovnic. Vzhledem k tomu, že student uvádí možnost editace rovnic, dalo by se očekávat, že v příloze budou všechny rovnice uvedeny (práce má poměrně malý počet stran ). Rovněž na CD jsou pouze v html formátu, což je z hlediska rychlé orientace nepraktické a nepřehledné. Teoretická část se zabývá historií a současným používáním e-learningu na vysokých školách (VUT, MU, MZLU), dále následuje rozdělení rovnic dle charakteru a popis určování koeficientů. U redoxních rovnic v uvedeném příkladu není respektován počet atomů ve vzorci. Vyčíslování sice v tomto případě vyjde i s tímto opomenutím, avšak obecně počet atomů ve vzorci nelze zanedbat. Tvrzení, že v případě disproporcionačních a synproporcionačních rovnic je tato metoda pomalejší, je dle mého soudu dost odvážné. Zcela je opomenuto vyčíslení rovnice v iontovém tvaru, které by ukázalo na důležitost bilance nábojů v závěrečné fázi. V praktické části se uvádí, že hlavní částí práce je počítačový program, jehož cílem "je vést studenta krok po kroku ke správnému vyčíslení rovnice" a součástí programu je rozsáhlá databáze. S tím opět nelze souhlasit. V případě řešení pomocí soustavy rovnic končí program sestavením rovnic, volbu a dosazení za jednu proměnnou a výpočet koeficientů si student musí provést sám. V případě redoxních rovnic program kontroluje výměnu elektronů pouze u jednoho atomu každého prvku, který mění své oxidační číslo, avšak není respektován počet atomů stejného prvku ve vzorci, takže si vše student musí vyhodnotit a dopočítat opět sám. U iontových rovnic kromě předešlého není počítáno s bilancí nábojů v závěrečné fázi (opět student musí dopočítat sám), nehledě na to, že v mnohých případech právě tato bilance nábojů vede k vyčíslení hydroxidových nebo oxoniových iontů a vody. Z hlediska formální úrovně je poněkud překvapující používání slova "e-learning". Student má sice v názvu práce správně e-learning, používá však většinou tvar bez spojovníku. Odkazy na literaturu v hranatých závorkách se píší před tečkou na konci věty nikoliv za ni. Díky černému pozadí obrázky nejsou příliš zřetelné, na monitoru ano, ovšem mimo vyčíslování pomocí soustavy rovnic, kde barva koeficientů splývá s pozadím i na monitoru. V databázi se některé rovnice opakují, u některých je chyba v zadání či špatné koeficienty. Také není jasné, proč student nevyužil databáze ve výukových skriptech pro chemickou fakultu, zvláště v případě rovnic "neredoxních", kdy ve své databázi uvádí 53 rovnic - ovšem z toho je více než polovina redoxních. V odkazech na literaturu jsou modře zvýrazněny internetové odkazy, což není přípustné. Bakalářská práce je přehledná, čtivá. Bohužel chybí uvedení omezení možností programu. Téma práce je přínosem v oblasti e-learningu, avšak student ho nedokázal kvalitně zpracovat.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání E
Logické členění práce C
Kvalita zpracování výsledků E
Interpretace výsledků, jejich diskuse E
Využití literatury a její citace D
Úroveň jazykového zpracování C
Formální úroveň práce – celkový dojem D
Závěry práce a jejich formulace E
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 2594