DOBEŠOVÁ, Z. Využitelná bilance sluneční energie pro přípravu teplé užitkové vody v rodinných domech Jihomoravského kraje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Kotlík, Josef

Předkládaná bakalářská práce se zabývá analýzou využitelné sluneční energie v konkrétní lokalitě Jihomoravského kraje. Cílem práce bylo dedukovat potenciální a reálné možnosti dané lokality. V teoretické části autorka popisuje základy problematiky termických solárních systémů, jednotlivé části, funkci a použití. Dále popisuje specifika České republiky a Jihomoravského kraje z hlediska meteorologických a geomorfologických podmínek (průměrný roční úhrn globálního záření, průměrný roční úhrn doby trvání slunečního svitu, průměrný počet jasných dnů). Dotkla se i praktických realizací, které jsou však zatím poměrně špatně zmapovány. Praktická část definuje na základě teoretických předpokladů oblast průzkumu, metodu a výběr lokalit.Práce obsahuje rozsáhlý fotografický materiál, to dokládá výbornou terénní práci studentky. Výsledky diskuze a závěr vede ke zjištění, že potenciál Jihomoravského kraje v této oblasti je nejvyšší v rámci České republiky. Využití potenciálních zdrojů je však na velmi nízké úrovni. Množství a kvalita použitých literárních zdrojů je pouze průměrná, zpracování a formální úprava je velmi dobrá. Předkládanou bakalářskou práci hodnotím výborně ( A ) a doporučuji ji k obhajobě

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 12 zadání bakalářské práce bylo splněno
Studium literatury a její zpracování C 9 množství a kvalita použitých literárních zdrojů je průměrná
Využití poznatků z literatury B 11 Využití poznatků je velmi dobré
Kvalita zpracování výsledků A 12 Studentka zvládla výborně terénní práci a zpracování výsledků je velmi pečlivé
Interpretace výsledků, jejich diskuse B 11 Výsledky terénní práce byly interpretovány správně diskuze však mohla být rozsáhlejší
Závěry práce a jejich formulace A 12 závěry práce byly formulovány správně
Využívání konzultací při řešení práce A 12 Studenka plně využívala možnosti konzultací
Celkový přístup k řešení úkolů A 12 Celkový přístup k řešení tématu hodnotím výborně
Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Půčková, Helena

Předložená bakalářská práce představuje velmi dobrý úvod do problematiky solární energie. Studentka ve své práci čerpá z dostupných literárních zdrojů a informací uveřejněných na webových stránkách. Množství a struktura odkazů však neumožňuje komplexní zhodnocení problematiky zejména tabulky č.3,4 a 5 příliš zobecňují a neodpovídají situaci v analyzované lokalitě. Předložená práce svým obsahem naplňuje zadání, rozebírá možnosti a situaci v obci Vacenovice a městě Vracov z hlediska bilance využití sluneční energie. Práce v rozsahu 45 stran s bohatou fotografickou dokumentací je obsahově i formálně na velmi dobré úrovni. Celkově hodnotím práci velmi dobře (B).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace C
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 2590