FEIGL, O. Design kadeřnického vysoušeče vlasů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Rubínová, Dana

Pro design je důležité i hodnocení designérských kvalit práce: řešení modelu - A, úroveň tvarové kultivace - A, barevnost navrženého designu - A a grafická úprava výkresů - A. Předložený návrh kadeřnického vysoušeče vlasů je inovativní při zachování funkčních požadavků. Navržený design vybočuje z řady nejen originálním tvaroslovím, ale i netradičním nástěnným systémem. Celek pak může být vnímán jako působivý doplněk pro kadeřnické salóny i v klidovém stavu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Buganská, Tamara

Student předkládá zdařilý redesign klimazonu - ozónového vysoušeče vlasů. Vývojová analýza je stručná, ale dostatečně ilustruje historické pozadí vývoje této kategorie výrobků. Technická a designérská analýza je na dobré úrovni. Počet studijních skic prokazuje zaujetí studenta daným problémem. Výsledný návrh je originální, funkčně přesvědčivý, tvarově kultivovaný. Z funkčního hlediska rozvod vzduchu v podélných žebrech zřejmě dostatečně pokrývá vlasovou část hlavy a správně vynechává oblast uší, zde by ovšem ergonomická analýza mohla být podrobnější. Barevné a grafické řešení je založeno na zajímavém rastru mřížky, barevnost krytu v různých variantách příjemně mění charakter výrobku. Dálkový ovladač je řešen příliš minimalisticky, s tvarově členitým vlastním tělem přístroje netvoří optický set. Z technologického hlediska je nevhodně navržen předpokládaný materiál mřížky, která se může snadno dostat do kontaktu s pokožkou. V uvažované leštěné nerezi by se mohla příliš zahřívat a způsobit tak bezpečnostní riziko. Výrobek působí celkově pozitivním, vtipným dojmem a určitě by byl přínosný z hlediska navození příjemné nálady a uvolněné atmosféry při návštěvě kadeřnického salónu. Návrh splňuje cíle a požadavky kladené na bakalářskou diplomovou práci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 50404