SOBOČÍK, R. Zkušební zařízení pro zkoušky hořáků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Bělohradský, Petr

Tato bakalářská práce splnila požadavky a cíle, které byly vytyčeny v zadání. Bakalářovi se podařilo některé cíle zpracovat více, některé méně obsáhle. Konkrétně se jedná o rešerši zkušebních zařízení, což byl stěžejní cíl práce a měl tvořit jádro práce. Uvedené informace o jednotlivých zkušebnách v České republice jsou velmi strohé obsahující pouze základní informace. Mimoto bakalářovi se nepodařilo získat a/nebo najít informace o zkušebních zařízení v zahraničí. Bakalář se odkazuje na skutečnost, že firmy nejsou ochotny poskytnout žádné informace z důvodů ochrany knot-how, avšak posléze uvádí, že je možné najít obecné informace na internetu. Bohužel tyto informace v práci nejsou uvedeny. Navíc v práci není zmínka o zkušebních zařízeních, kterými disponují jiné vysoké školy a univerzity, především ty zahraniční. Tyto informace lze často získat v odborných článcích nebo na webových stránkách univerzit. Tento zásadní nedostatek úzce souvisí se slabou prací s dostupnou literaturou, která je zřejmá v celém průřezu prací. Jednak v textu práce nejsou citovány všechny uvedené zdroje literatury, např. zdroje [4], [5], [6] a jiné, a dále podstatná část práce je čerpána pouze z jednoho zdroje, a to ze zdroje [1]. Celková grafická úprava práce je na přijatelné úrovni, nicméně kvalita některých obrázků je na nižší úrovni a obrázky jsou tak hůře čitelné. Práce je napsaná s minimem překlepů. I přes uvedené nedostatky práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací D
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Hájek, Zdeněk

Práce autora Roberta Sobočíka formálně splňuje vytyčené cíle. Autor ve značné míře vycházel z publikací jednoho autora, hojně čerpal z internetových zdrojů, avšak téměř vůbec neprostudoval odborné články na dané téma. Práce je na dobré grafické úrovni bez pravopisných chyb. V textu chybí odkazy na obrázky a také text obsahuje desítky spojek na koncích řádků. Práce obsahuje značné množství odborných informací, ze kterých je patrné, že se student této problematice věnoval. Informace (zejména v cíli č. 1) jsou však v některých směrech neúplné nebo nepřesně uvedené, popř. ve vlastním hodnocení jsou smíchaná různá kritéria dohromady (např. rozdělení hořáků). V tomto směru by se dalo vycházet např. z rozdělení uvedeném v ČSN 075801. Také prolnutí pojmů „hořák“ a „spalovací systém“, do kterého je zahrnuto celé zařízení včetně měření spalin, není v oblasti rešerše základních typů hořáků zcela nejšťastnější. Ve druhé části provedl autor rešerši výrobců hořáků. Zde by bylo přehlednější tabulkové zpracování podle výkonů hořáků, resp. provedení hořáků (s ventilátorem, bez ventilátoru). Poslední dvě části práce pojednávají o zkušebních zařízeních pro zkoušky hořáků a hlavních parametrech zkušebních zařízení. Rozsah těchto části je poměrně malý, i když se dá souhlasit s tím, že se jedná o interní informace jednotlivých firem. Domnívám se však, že při větší snaze by se dalo zajistit více údajů. Práce na mě působí dojmem, že byla psána na poslední chvíli a to se dle mého názoru podepsalo na její kvalitě. Důkazem je i fakt že samotný text práce obsahuje jen cca 6400 slov a také je obsažena řada nepřesných informací. I přes toto značné množství nedostatků doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 50401