ČAMPULOVÁ, M. Matematické modelování populačních problémů v biologii [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Čermák, Jan

Uchazečka se ve své bakalářské práci zabývá problematikou matematického modelování populačních problémů. Po nezbytném teoretickém úvodu, který se opírá především o problematiku stability autonomních systémů, je hlavní část práce věnována sestavení, analýze a diskusi modelů jedné a více populací. Některé teoretické výsledky jsou podpořeny výpočetními experimenty, pro jejichž potřebu byl vytvořen program v prostředí Matlab. Cíle práce, které byly stanoveny v jejím zadání, byly nejen splněny, ale na řadě míst překročeny. Uchazečka prokazovala již od počátku přípravy své bakalářské práce velký zájem o řešenou problematiku, který se projevoval ve velké míře samostatnosti při výběru dílčích témat, při provedení řady netriviálních výpočtů, nebo při práci s cizojazyčnou literaturou. V rámci přípravy této práce uchazečka absolvovala i týdenní stáž na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, kde byla ze strany konzultantky rovněž příznivě hodnocena. Téma práce vyžadovalo nastudování netriviálních teoretických základů teorie stability obyčejných diferenciálních rovnic, které bylo třeba následně aplikovat na problematiku populačních modelů. Obojí uchazečka zvládla na velmi dobré úrovni. Doporučuji proto předloženou bakalářskou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Opluštil, Zdeněk

Bakalářská práce se zabývá matematickým modelováním populačních problémů v biologii. Studentka splnila zadání práce v plném rozsahu. Text je psán srozumitelně a přehledně. Práci bych vytkl následující drobné nedostatky: - označení vektorových a skalárních funkcí by mohlo být odlišné (např. str. 9) - chybí odkazy na citované věty resp. na jejich důkazy (např. str. 11), naopak v literatuře se vyskytují odkazy, které pak nejsou v textu citovány (např. [2], [5]) - v práci se vyskytují "překlepy" jejich množství však nepřesahuje obvyklou míru pro text této délky (např. str. 19 "1:e") Přes tyto drobné výtky bych bakalářskou práci hodnotil velmi dobře. Oceňuji především ilustrativní obrázky k řešením jednotlivých modelů a vysvětlující komentáře (z hlediska zkoumaných populací) dosažených výsledků. Přínosem je také program vytvořený v prostředí MATLAB, který umožňuje simulaci chování konkrétních matematických modelů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 50410