KORSA, F. Revitalizace testeru regulace hydraulických obvodů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Nevrlý, Josef

Diplomová práce byla vypracována ve spolupráci s průmyslem, přičemž diplomant musel překonávat potíže vzniklé s neúplnými podklady a informacemi ze strany výrobce pojednávaného zařízení. Přesto se mu podařilo vyřešit podstatnou část zadání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Dobeš, Petr

Předložená diplomová práce vychází z praktického požadavku na oživení existujícího zkušebního zařízení hydraulických obvodů a možnosti jeho kombinace se simulačním programem HYVOS. Je přínosná tím, že vychází z průmyslové praxe a i její výsledky jsou velmi dobře prakticky využitelné. Autor ve struktuře práce a při jejím členění respektuje požadavky, cíle a úkoly uvedené v zadání diplomové práce. Uspořádání práce vychází z obecného, tedy rešeršního přehledu současného stavu poznání v dané oblasti, a v další části přechází ke konkrétnímu řešení jednotlivých cílů zadání. Na základě rozboru současného stavu zkušebního zařízení a požadavků na jeho funkce navrhuje jeho konstrukční úpravy. Při řešení dvou typových úloh cestou modelování simulačním programem a paralelně reálným testem na zkušebním zařízení má možnost porovnat výsledky obou metod a analyzovat rozdíly mezi nimi. Součástí analýzy výsledků zkoušek jsou rovněž další doporučení na konstrukční úpravy zkušebního zařízení, což ukazuje schopnost autora vyvozovat závěry z dosažených výsledků. Grafická a sylistická úprava diplomové práce je velmi úhledná. Také formální struktura práce je velmi dobře přehledná, snad jen chybějící přehled symbolů a veličin by mohl pomoci lepší orientaci v matematických výrazech. Jazyková úprava a pravopis jsou většinou také na výborné úrovni, ale syntaktické chyby v některých místech činí text obtížněji srozumitelný a svědčí o nedostatku času při dokončování práce. Pravděpodobně stejný důvod mají i nepřesnosti v seznamu použitých literárních zdrojů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 50413