ŠRÁMKOVÁ, E. Příprava historických geopolymerů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Havlica, Jaromír

Eva Šrámková přistupovala k řešení tématu své diplomové práce velice svědomitě a zodpovědně. Literární rešerši vypracovala pečlivě o čemž svědčí i velký počet uvedených publikací. V laboratoři si počínala samostatně a mnoho experimentů si sama navrhla a prakticky vyzkoušela. Celkově má práce široký záběr a naměřená data jsou kvalitně zpracována a přehledně seřazena. Práci hodnotím známkou A (výborně) a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Šoukal, František

Předložená diplomová práce BcA. Evy Šrámkové se zabývá velice aktuální problematikou restaurování památek s využitím nových a zejména pseudo-původních materiálů. Práce je zaměřena na historická pojiva na bázi alkalicky aktivovaných aluminosilikátů (geopolymerů), jejichž vlastnosti potřebné z hlediska restaurátorského lze oprimálně modifikovat. V teoretické části práce jsou nejprve uvedena obecná charakteristika geopolymerů, alkalických aktivátorů a hlinitokřemičitých surovin využitelných pro jejich přípravu. Rozsah teoretické části a rešerže na dané téma plně odpovídá požadavkům na diplomovou práci. Dosažené výsledky jsou rozděleny do kapitol podle sledovaného aktivátoru, resp. směsi aktivátorů. Diplomantka se zaměřila především na stanovení pevnosti v tlaku a v tahu za ohybu po 28 a 90 dnech normálního zrání, na kalorimetrická měření kinetiky tuhnutí a na fázovou analýzu připravených materiálů, založenou na XRD a DTA/TGA metodách. Získané výsledky jsou velice užitečné pro základní orientaci v geopolymerních pojivech pro restaurování památek. V restaurátorsví je stejně důležitý i vzhled pojiv, proto kladně hodnotím i přiložené fotografie všech připravených materiálů a zároveň tyto fotografie vhodně dokumentují případné výkvěty. Celkově hodnotím předloženou diplomovou práci jako výbornou (A) a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce B
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 2549