VAŠKO, M. Odlévání turbínových kol ze slitin TiAl [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Zemčík, Ladislav

Posluchač si zvolil náročné téma, zpracoval je na úrovni odpovídající znalostem získaným bakalářským studiem. Posluchač pracoval samostatně s velkým pracovním nasazením. Bakalářská práce je vypracována na velmi dobré úrovni jak po stránce obsahové tak po stránce formální.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Malec, Silvestr

Téma posuzované bakalářské práce je speciální a informací o něm v literatuře a publikacích není mnoho.Práce je členěna do tří hlavních kapitol: 1.Charakteristika materiálu TiAl. 2.Aplikace slitin TiAl. 3.Technologie První dvě kapitoly uvádějí do hlavní části nazvané Technologie,kde autor shromáždil údaje o přípravě slitin TiAl a způsobech odlévání.Jsou uvedeny poznatky o parametrech technologie přesného lití intermetalických slitin TiAl.V souladu se zadáním autor věnuje největší pozornost problémům technologie odlévání do keramických skořepinových forem vyrobených metodou vytavitelného modelu.Jedná se především o reakce taveniny s materiálem tavicího kelímku a s atmosférou pece,dále pak napětím vznikajícím v odlitku při jeho chladnutí,chybí snad jen zmínka o řešení problému zabíhavosti studovaných slitin.Celkově je práce na velmi dobré úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 12294