MIZERA, J. Podpora kvalitativních požadavků služeb v sítích WLAN [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Novotný, Vít

Úkolem studenta Josefa Mizery bylo nastudovat problematiku bezdrátových sítí WLAN a podpory kvality telekomunikačních služeb v nich. Výstupem pak měla být sada ohodnocených měření a doporučení pro výstavbu sítí WLAN. Student na řešení pracoval průběžně po celou dobu projektu, ale vlivem nepochopení určité části zadání a pozdní zkonzultování problému došlo k nesprávnému sestavení měřicího pracoviště, a tedy k ne zcela uspokojivým výsledkům. Podmínky měření také nebyly dostatečně detailně v práci popsány. Toto vedlo k tomu, že výstupy práce nemají tu hodnotu, kterou by mohly mít. Co se týče formální stránky práce, je na průměrné úrovni, kvalita některých obrázků je však nižší. Popis os grafů také není vždy v pořádku, i když se jedná o výstup používané měřicí aplikace, je třeba ho podrobit kontrole a v případě chybných popisů tyto nahradit správnými. Závěrem lze konstatovat, že student prokázal schopnost zorientovat se v problematice, provést rozbor zadaného úkolu, navrhnout a realizovat vlastní řešení. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení D/63

Navrhovaná známka
D
Body
63

Posudek oponenta

Hošek, Jiří

Bakalářská práce se zabývá analýzou mechanizmů zajištění kvality služeb v bezdrátových lokálních sítích. V praktické části jsou nejprve popsány základní standardy IEEE 802.11 a následně také technologie zajištění QoS v bezdrátových sítích. V praktické části student realizoval testovací pracoviště, kde formou několika scénářů ověřil vliv podpory QoS v bezdrátové lokální sítí pracující v pásmu 2,4GHz a 5GHz. Dosažené výsledky jsou poměrně přehledně prezentovány formou tabulek a grafů. Lze tedy konstatovat, že odborná úroveň práce je dobrá. Drobnou připomínku bych měl k zobrazení přenosové rychlosti u FTP přenosu formou printscreenu přímo z programu CeasarFTP, což nepovažuji za příliš vhodné. Z formálního hlediska bych vytknul nerespektování citační normy při uvádění zdrojů v seznamu použité literatury a nižší kvalitu některých obrázků. Bakalářskou práci hodnotím stupněm B / 82 bodů.

Navrhovaná známka
B
Body
82

Otázky

eVSKP id 50440