SOVJÁK, R. Design dobíjecí stanice elektromobilu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Křenek, Ladislav

Pečlivě zpracovaný projekt charakteristický harmonickým a vizuálně hravě odlehčeným designem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Řezníček, Svatopluk

Aktuální téma studentovy bakalářské práce bylo zpracováno přínosným a důkladným způsobem. Student k zadání přistupoval technicky racionálně s výtvarnou invencí a respektem, čímž se podařilo dosáhnout inovativního výsledku. Podrobný teoretický postup spojený s technologickou rozvahou dal předpoklad vzniku komplexního designu plnícímu potřebné funkce. Pohledem na variantní návrhy je patrný těsný odstup jednotlivých návrhů. Zajímavou cestu představuje druhá varianta pro svou dynamiku a poutavost ve venkovním prostředí. Finální varianta působí výrazově čistým dojmem, avšak bereme-li v úvahu, že je určena k vydávání energie, působí až příliš staticky. Jelikož se jedná o symbolické médium elektrické energie, postrádám v návrhu více výtvarné energie a napětí. Kladně hodnotím umístění dobíjecích pistolí do sendvičového těla stojanu a celou konstrukci stojanu. Kontrast dynamiky prostoru pistolí s čistou čelní plochou působí disharmonicky. Monotónní plocha působí neaktivně a v případě pojednání reklamními materiály dodavatele se může jasná orientace stojanu snadno změnit v nepřehlednou. Výhradu mám vůči použité barevnosti. Přes dnešní tendenční ekologické snahy je výroba elektrické energie spojená s určitými náklady a nemůžeme ji považovat za zcela ekologickou. Nevhodná se jeví zelená barva ve spojení s elektrickou energií, symbolizovanou vždy výraznou až varující barvou červenou. Domnívám se, že je to klamavé předkládání energie skýtající v sobě potenciální sílu nebo nebezpečí. Použité tendenční barevné řešení považuji za unáhlené a příliš dnešní. Sporný se mi také jeví úhel výdejového displeje, jenž bude při umělém i denním osvětlení ztěžovat čitelnost. Přes uvedené výhrady považuji studentův úkol za nadějný, teoreticky, technicky i konstrukčně velmi dobře zpracovaný, výtvarně čistý a hodnotím jej celkovou známkou B za přihlédnutí ke všem složkám bakalářské práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 50434