BOKIŠOVÁ, L. Konstrukční řešení teplosměnné plochy a její zanášení u výměníků z dutých plastových vláken [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Raudenský, Miroslav

Velmi solidně zpracovaná práce s množstvím zajímavých výsledků. Průběh zpracování byl průběžně kozultován a to nejen se školitelem ale i s dalšími kolegy, kteří se problematice věnují. Teprve v době dokončování práce byly na pacovišti školitele zprovozněny laboratorní stendy pro měření účinnosti výměníků, takžer práce neobsahuje experimentální data v původně plánovaném rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Dohnal, Mirko

Práce vyžadovala tvůrčí přístup, protože téma je nové a není kde opisovat. Každá nová myšlenka si vynucuje novou intepretaci celého spektra podproblémů. Diplomantka byla nucena k tomu, aby se pokoušela o konfrontaci nového výměníku s klasickými výměníky. Protože však není dosud dostatek měření tak nutně zůstalo jenom u odhadů, které není možné doložit. To je však běžné v reálném inženýrském životě. Tento, asi nejdůležitější aspekt práce, diplomantka zvládla. Práci hodnotím tak vysoko protože se musí ocenit odvaha s kterou si volila nové téma, což je Asking for troubles.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 50461