HRUŠKA, J. Optimalizace materiálových toků v lisovací lince firmy Siemens Electric Machines [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Kubík, Roman

Cílem bakalářské práce je optimalizovat uspořádání materiálových toků v lisovací lince firmy Siemens Electric Machines. V prvních kapitolách autor představuje firmu, její výrobní sortiment a úseky výroby, které souvisí s řešenou problematikou (lisovací linky). Autor provádí také analýzu materiálového toku svitků v podniku. K této části práce mám připomínku týkající se Sankeyova diagramu (obr. 19). Bylo by do něj vhodné doplnit i výstupní toky polotovarů z lisovacích linek. Je zde pouze výstupní tok odpadu. Veškeré materiálové toky je vhodnější zakreslit do skutečného půdorysu podniku, abychom mohli analyzovat nejen intenzitu, ale i délku jednotlivých toků. Následně autor popisuje požadavky vedení podniku na optimalizaci materiálových toků. Důležitým požadavkem je, aby optimální způsob skladování a manipulace umožňoval podporu řízení skladovacího procesu metodou Kanban. Splnění tohoto kritéria je posuzováno při následném hodnocení jednotlivých variant. Těžiště práce tedy spočívá v navržení variant vhodného systému skladování a manipulace se svitky. Dobré je, že autor zahrnuje do jejich hodnocení i ekonomické hledisko - tj. celkovou pořizovací cenu navržených typů regálů a také pořizovací a provozní náklady jednotlivých typů manipulačních zařízení. Autor vhodně posuzuje možné kombinace navržených manipulačních zařízení a regálových systémů. Mimo jejich celkových nákladů na realizaci je nezbytné posoudit, zda jsou určité kombinace vůbec technicky realizovatelné, což je zde také provedeno. V kapitole 5 jsou popsána zejména nová organizační pravidla vytvořená zavedením metody Kanban, jejíž aplikace v navrženém skladovacím systému byla součástí optimalizace materiálového toku. V kap. 6 autor vyjadřuje zásadní náklady a přínosy navržené varianty řešení (kvantifikovatelné i nekvantifikovatelné). Po formální stránce je práce na vcelku dobré úrovni. Některé věty by bylo vhodnější lépe formulovat. Je potřeba také více dbát na pravidla sazby. (za zkratkou viz se nepíše tečka). Mám výtku k obr. 5 - Zařazení SEMD ve struktuře Siemens. Názvy jednotlivých organizačních úseků je vhodné uvádět v češtine. Pozor na některé ne příliš vhodně zvolené popisky (např. tab. 9 - popisek sloupce "Cenové náklady"). Celkově mohu konstatovat, že všechny dílčí cíle bakalářské práce byly splněny. Výhradu mám jen ke stanovení optimalizačních kritérií pro hodnocení jednotlivých variant. Kritéria mohla být v práci více rozvedena.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Navrátil, Petr

Cílem bakalářské práce je optimalizovat uspořádání materiálových toků v lisovací lince, příp. zlepšit organizaci a řízení mezioperační dopravy. Popis současného stavu je proveden důkladně a podrobně, totéž platí o analýze současného stavu. Některé informace týkající se materiálových toků nejsou zcela výstižné. Z popisu jednotlivých racionalizačních opatření v bakalářské práci není úplně zřejmé, které prvky celkového řešení jsou předmětem řešení a které byly převzaty od zadavatele. Z hlediska manipulace s materiálem je navrhované řešení orientováno na uplatnění progresivních metod organizace a řízení materiálového toku a skladovacího procesu. Při hodnocení variant manipulace s materiálem a skladování je věnována pozornost zejména pořizovacím nákladům technických zařízení, méně pozornosti je věnováno posouzení a hodnocení provozních nákladů. Obdobně je zpracována i oblast ekonomického hodnocení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 50457