RŮŽIČKOVÁ, A. Analýza firmy pomocí vybraných metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Hanušová, Helena

1. V práci je navrženo použití fázových záloh jako způsob zamezení vzniku dlouhodobých pohledávek. Rozveďte blíže toto doporučení a uveďte zda existují i jiná řešení. 2.Zdůvodněte blíže své tvrzení, že strategie S-O umožní lépe realizovat vytčené cíle, než strategie W-O

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání B Cíl práce byl splněn, rozsah zpracování odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci.
Odborná úroveň navrhované části B
Přínos a praktické využití návrhu B
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Ing.Antonín Levíček

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 49044