ŠTAMBACHEROVÁ, G. Studie průběhu zakázky firmou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Práce řeší zakázkové řízení z pohledu řízení informačních toků pro zajištění udržitelného rozvoje podnikání v oblasti organizace, která poskytuje služby v oblasti stavebnictví. Výběr firmy považuji za klad autorky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části B
Přínos a praktické využití návrhu B
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Továrek, Petr

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 49073