ŠIRJOVOVÁ, Z. Analýza systému měření pro atributivní data [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Bednář, Josef

Bakalářská práce se zabývá analýzou systému měření pro atributivní data, popisuje teoretické základy, praktické provedení i vyhodnocení výsledků. Z hlediska formy je bakalářská práce zpracována pečlivě a vyváženě. Stylisticky i graficky je na velmi dobré úrovni a text je adekvátně doplněn v potřebné míře vysvětlujícími obrázky a grafy ze statistického software. Pracovní morálka studentky byla na velmi dobré úrovni. Během konzultací projevovala solidní znalosti a přehled ve studovaném oboru.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Martišek, Karel

Zadání bakalářské práce bylo splněno v celém rozsahu. Zvolené téma je v praxi výborně využitelné a svojí náročností odpovídá požadavkům, které jsou kladeny na bakalářskou práci. Celá práce je velmi dobře uspořádaná a tvoří přehledný a kompletní návod pro provádění atributivní MSA v praxi. Proto tuto bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 16900