HŘEBÍČEK, J. Design parkové lavičky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Sládek, Josef

Pro design je důležité i hodnocení designérských kvalit práce: řešení modelu - B, úroveň tvarové kultivace - A, barevnost navrženého designu - A a grafická úprava výkresů - A. Jan Hřebíček v průběhu semestru přišel s řadou různých a velmi zajímavých konceptů jak po stránce tvarové tak i výrobní. Finální verze je kompozičně čistá záležitost využívající kontrastu základní geometrické hmoty a detailu přiznávajícího a rehabilitujícího tradiční materiál – litinu. Inovativní je rovněž technologie výroby formy, kdy každý odlitek může být jiný a nabízí řadu možností jak základního rastru, tak průřezu jednotlivých žeber. Pozitivně hodnotím též experimentální odlitek modelu z litiny, s výhledem k realizaci prototypu v měřítku 1:1. Diskutabilní může být konkrétní hustota rastru, která neodpovídá třetinovému modelu. Oceňuji rovněž rozsáhlou analýzu současných vynikajících výrobků v tomto segmentu a přesně formulovanou průvodní zprávu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Rajlich, Jan

Pro design je důležité i hodnocení designérských kvalit práce: řešení modelu - A, úroveň tvarové kultivace - A, barevnost navrženého designu - A a grafická úprava výkresů - B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 29500