HORTOVÁ, M. Řízení nákladů v podniku PBS Velká Bíteš, a.s. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Kocmanová, Alena

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části A
Přínos a praktické využití návrhu B
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hanušová, Helena

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle práce A
Úrověň zpracování práce (originalita, zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A
Obtížnost a správnost řešení A
Přínos a praktické využití návrhu A
Odborná jazyková úrověň B
Písemná a grafická úprava B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 52807