DOLEŽAL, M. Výroba ethanolu jako automobilového paliva z obnovitelných zdrojů energie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Dlabaja, Tomáš

Zadání bakalářské práce bylo splněno. Student se zaměřil především na technickou část problematiky a nabyl dobrou základní znalost v oboru procesního inženýrství na konkrétním příkladu výroby ethanolu. Student předvedl dobrou schopnost řešit úkoly strojního inženýrství, slabší stránkou práce je dělání vlastních analýz, srovnávání a vytváření závěrů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kropáč, Jiří

Práce pana Martina Doležala úplně splnila zadání. Autor podrobně popsal proces výroby etanolu z biologicky rozložitelných materiálů a v poslední části práce diskutoval výhody a nevýhody užívání biopaliv. Kvalitu práce bohužel snižují stylistické, formální a pravopisné chyby. Práci hodnotím známkou C a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 29543