TONAR, K. Komunikace teplotních senzorů s CPLD přes sběrnici SMBUS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Kováč, Michal

Študent navrhol koncepciu komunikácie digitálneho teplotného senzoru s vývojovou doskou FPGA Spartan 3 cez zbernicu SMBUS. Po zoznámení so štruktúrami FPGA, vývojovým prostredím ISE a protokolom SMBUS vytvoril modulovú konštrukciu v jazyku VHDL. Funkciu jednotlivých modulov overil simuláciami v prostredí Modelsim. Ďalej navrhol a realizoval dosku modulu senzora. Komunikácia senzoru s doskou po zbernici SMBUS sa však nepodarilo rozbehnúť kvôli problémom s obtiažnou synchronizáciou a časovaním vo VHDL. Ostatné funkcie konštrukcie študent overil, ako napr. posielanie výsledkov cez UART do počítača. Aj napriek neúspešnému oživeniu komunikácie cez SMBUS študent preukázal odborné naštudované znalosti pri riešení zložitých konštrukcií v jazyku VHDL. Študent prejavoval mimoriadny záujem o riešenie problému.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání C 35/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
B
Body
83

Posudek oponenta

Rumánek, Jaroslav

Student nastudoval problematiku komunikace po sběrnici SMBUS, programování v jazyku VHDL a komunikaci se zvolenými teplotnímy čidly. V práci jsou jednotlivé teoretické poznatky rozvedeny poněkud obšírně a mnoho velmi obecně známých pasaží by bylo vhodné vypustit. Také jsem v práci objevil převzaté obrázky bez uvedného zdroje a návíc byly některé obrázky ve špatném rozlišení. Jinak lze ale konstatovat, že student pracoval velmi svědomitě a osvojil si mnoho užitečných poznatků. Dále navrhl koncepci celého systému, realizoval DPS pro připojení teplotního čidla na vývojovou desku. I přes vynaložené úsilí se však nepovedlo vytvořit funkční komunikaci s teplotním čidlem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C 15/20
Odborná úroveň práce B 43/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse E 10/20
Formální zpracování práce C 7/10
Navrhovaná známka
C
Body
75

Otázky

eVSKP id 14637