ZACHAR, J. Návrh impedančních transformátorků s impedančním převodem 1/50 ohmů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Dřínovský, Jiří

Student se zadanému tématu věnoval velmi pečlivě a v hojné míře využíval možností konzultací svých výsledků s vedoucím bakalářské práce. Jeho píle vyústila ve velmi kvalitní bakalářskou práci, která obsahuje velké množství naměřených a pečlivě zpracovaných dat. O kvalitně vykonané práci také zajisté svědčí i obsazení druhého místa ve studentské soutěži Student EEICT 2008.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce B 16/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
94

Posudek oponenta

Šebesta, Jiří

Diplomové práce je zpracována na velmi dobré úrovni, student postupoval systematicky, navrhl dva typy transformátorků pro dva segmenty širokopásmových měření parametrů EMC filtrů. Naměřené výsledky naznačují, že impedanční transformátory ne plně pokrývají požadované kmitočtové pásmo, přesto jsou pro danou aplikaci použitelné. Jako ne zcela optimální je řešení transformátorů pro vyšší pásma, kde pro dosažení příslušného převodu impedance je použito paralelního připojení ztrátového pasivního rezistoru, které se projeví na nárůstu vložných ztrát. Zde bych dopouručil použití kaskády aplikovaného integrovaného transformátoru Mini Circuits a vf. širokopásmového transformátoru např. s použitím jádra z řady výrobků Amidon. Student rovněž provedl v zadání požadovaná měření symetrické a asymetrické složky vložného útlumu odrušovacích filtrů a to v několika impedančních systémech. Výsledky přehledně graficky interpretoval. Textová část práce je na vysoké úrovni a vykazuje všechny náležitosti. Vyskytuje se v ní jen minimum překlepů a terminologických chyb. Celkové výsledky naznačují, že student je schopen samostatně řešit zadané technické úkoly se systematičností a pečlivostí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C 15/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 14654