BOTOSOVÁ, K. Návrh firemní webové prezentace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Luhan, Jan

Práce je zaměřena na vytvoření firemní prezentace s rezervačním systémem pro penzion Anežka. Zpracování je na velmi dobré úrovni včetně dodržení standardů, směrnic a norem kladených na bakalářskou práci. Ze stručné teoretického základu vychází komplexní analýza firmy, která dále specifikuje požadavky na realizaci. Návrhová část pak přímo připravuje komplexní realizaci dané prezentace. Práce má logickou strukturu a plně prokazuje znalosti z daného oboru.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části B
Přínos a praktické využití návrhu A
Iniciativa a samostatnost při zpracování B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Voráč, Milan

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 38811