TRUHLÁŘ, J. Binokulární vidění a výroba anaglyfů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Fedra, Petr

Student měl za úkol prostudovat a navrhnout snímání statické scény pomocí dvojice fotoaparátů pro následnou výrobu stereoskopického obrazu. Kladně hodnotím sestrojenou aparaturu s fotoaparáty Canon SX100 i realizovanou aplikaci v C++ pro synchronní snímání a ukládání obrazů. Uložené obrazy jsou následně zpracovány v Matlabu, zde by bylo pro uživatele příjemnější sloučení obou aplikací do jedné, přestože jsou funkčně provázány. Naopak zcela v práci chybí subjektivní hodnocení ve skupině pozorovatelů. Také rozsah a členění literatury není ideální. Celkově hodnotím předloženou práci jako zdařilou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání C 35/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury E 5/10
Navrhovaná známka
C
Body
70

Posudek oponenta

Jehlička, Karel

Student zpracoval zadání, které snad mělo zajistit snadnou a rychlou realizaci jednoduchých stereoskopických vjemů. V úvodních kapitolách se poměrně podrobně, ale někde laicky, zabývá podstatou procesu vzniku VJEMU prostoru. K textu jsou přidány obrázky, které občas nedávají smysl nebo obsahují nesouvisící interpretaci. Autor textu volí například nevhodně pojmy přirozené a umělé vidění, zařazuje pojem vertikální paralaxy po níž se snaží o matematicky beznadějnou volbu poměrů pro stereoskopii. Metody prezentace jsou poněkud podivně popsány (Obr.10 a 12). Posléze přechází do podkladu tvorby zadaných anaglyfů, v podstatě využití nedokonalosti,dokonalosti a domyšlení si prostoru celým aparátem zraku. V této části je však především využíváno firemně dodávané programové vybavení a jen od strany 21. jsou tři stránky ukazující na vlastní tvorbu v MATLABu. Práce je ve vlastní tvorbě značně naivní a občas - naposledy v závěru - zaměňuje prostudování (návodů, popisů, manuálů) pojmem zpracování.Je dobře, že práce frekventana "těšila", ale je v podstatně stručným popisem studia s několika příklady tvorby tohoto zjednodušeného vnímání prostoru. Práci doporučuji k obhajobě , celkově 55 bodů. Jehlička

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C 15/20
Odborná úroveň práce E 25/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse E 10/20
Formální zpracování práce E 5/10
Navrhovaná známka
E
Body
55

Otázky

eVSKP id 30690