SYNEK, J. Pulsní oxymetr v LabVIEW [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Čmiel, Vratislav

Student se podrobně zabýval problematikou měření nasyscení krve kyslíkem a tepové frekvence bezkontaktní optickou metodou, prostudoval řadu titulů literatury. V praktické části se zabýval návrhem a realizací hardwarového zařízení pro snímání signálu. V původní realizaci z elektronických součástek na nepájivém poli se mu nepodařilo dostatečně doladit konstrukci optické sondy. Použil proto komerční sondu a k ní navrhnul a sestrojil vhodný zesilovač. Signál je nadále snímán USB akviziční kartou LabVIEW. Student v LabVIEW vytvořil dvě verze způsobu snímání a vyhodnocení (sekvenční a kontinuální). V prvním případě využil dostupného skriptu v LabVIEW a upravil jej pro své potřeby. Přestože se mu nepodařilo některé z prvků plně realizovat, dosáhl dobrých konečných výsledků. Velice kladně hodnotím aktivitu studenta, zejména pak fakt, že se pokusil realizovat více metod měření a více verzí zařízení, které následně porovnal a uvedl případné nedostatky. Výsledky měření vytvořeným přístrojově-programovým systémem jsou porovnány s komerčním oxymetrem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 14/20
Formální zpracování práce B 17/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Chmelař, Milan

Pan Josef Synek měl za úkol v rámci své bakalářské práce se jednak seznámit s problematikou měření nasycení krve kyslíkem, dále pak s prostředím LabView a v tomto prostředí navrhnout pulzní oximetr spolu s měřičem tepové frekvence. Navržený systém měl ověřit. V první části práce rozebírá fyzikální princip pulzní oximetrie. Zde postrádám zmínku o tom, proč je kalibrační křivka vytvářena pomocí dobrovolníků a ne výpočtem podle Lambertova-Beerova zákona. Na str. 13-obr.7 je uvedena pulzní křivka s typickými vrcholy. Uvedený tvar neplatí obecně, závisí jednak na místě snímání, dále pak na tuhosti artérií. Lze ji však brát jako ilustrační příklad. Na str.14 se hovoří o kalibrační křivce získané na dobrovolnících. Zde bylo vhodné uvést pro jaké rozpětí hodnot saturace krve kyslíkem je tato křivka získána (viz. např. ČSN EN ISO 9919). Na str.23 se hovoří o možnosti ořezání vyšších složek signálu, z textu však není zřejmé, co měl autor práce na mysli. Stejně tak není jasné, co znamená poznámka a napájení obvodu odděleném kondenzátory. Zde to lze chápat jako překlep. Autor měl zřejmě na mysli blokování napájecího napětí. Po formální stránce je práce na dobré úrovni. Připomínky, které jsem uvedl nijak nesnižují dobrý dojem z této bakalářské práce. Některé z nich lze přičíst skutečnosti, že problémy související s elektronikou si student musel nastudovat sám. Konstatuji, že předložená bakalářská práce splňuje zadání a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce B 40/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
B
Body
88

Otázky

eVSKP id 30688