NOVÁK, L. Synergické účinky kombinovaného stárnutí elektroizolačních materiálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Rozsívalová, Zdenka

Úkolem diplomanta bylo seznámit se s chováním elektroizolačních materiálů, diagnostickými metodami zjišťování jejich vlastností a modely popisujícími tepelné, elektrické a kombinované stárnutí a takto získané poznatky ověřit v praxi. Diplomant Bc. Lukáš Novák realizoval veškeré experimentální práce v laboratořích Ústavu elektrotechnologie FEKT, zkušební zařízení a podmínky měření přizpůsobil přístrojovému vybavení a možnostem ústavu. Na základě výsledků experimentů zpracoval diplomovou práci v rozsahu 72 stran včetně seznamu použité literatury a přehledu symbolů používaných v textu; práce je doplněna 4 stranami přílohy rozšiřujícími grafické výsledky provedených experimentů. Projekt je rozčleněn na teoretickou a experimentální část, obě hlavní části jsou doplněny úvodem do řešené problematiky a závěrem shrnujícím význam prováděných experimentů pro aplikace v praxi. V teoretické části je uveden přehled metod dielektrické relaxační spektroskopie v časové a frekvenční oblasti a pojednání o komplexní permitivitě v matematickém a grafickém vyjádření. Součástí teorie je přehled nejčastějších modelů popisujících tepelné, elektrické a kombinované namáhání materiálů. V průběhu teoretické přípravy, tedy při získávání teoretických znalostí a vědomostí, nutných k provedení předepsaných experimentů, prokazoval diplomant samostatný přístup ke studiu a schopnost práce s doporučenou, ale i studentem vyhledanou literaturou. Podílel se také na přípravě pracoviště pro zrychlené zkoušky stárnutí elektroizolačních materiálů. V experimentální části je charakterizován zkoumaný materiál, popsáno měřicí pracoviště včetně použitých měřicích přístrojů a zařízení, postupu měření a metodiky namáhání zkoumané drážkové izolace. Dále jsou shrnuty výsledky provedených testů a vyhodnocení celého experimentu. I v této fázi pracoval student samostatně, pečlivě a zodpovědně, jednotlivé etapy práce a dosažené výsledky pravidelně konzultoval. Výsledky měření vyhodnotil formou přehledných grafických závislostí uvádějících vliv elektrického a kombinovaného (teplotou a elektrickým polem) namáhání na frekvenční závislosti složek komplexní permitivity. Předložená práce je sepsána pečlivě a přehledně, s vnější úpravou a grafickým zpracováním na velmi dobré úrovni. Požadavky zadání splnil student v plném rozsahu, v práci postupoval se zájmem o zpracovávanou problematiku, k řešení problémů přistupoval samostatně a s potřebnou iniciativou. Předložená práce a její zpracování splňují všechny požadavky kladené na diplomovou práci. Výsledky provedených experimentů lze s výhodou použít při návrzích a realizacích elektroizolačních soustav.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce B 17/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
94

Posudek oponenta

Frk, Martin

Diplomant se ve své práci věnoval studiu elektrických vlastností dielektrických materiálů a vlivu účinků kombinovaného namáhání na jejich výsledné vlastnosti. Poznatky a vědomosti získané z většího počtu prostudované literatury zúročil v poměrně velmi dobře zpracované teoretické části, pojednávající o fyzikálních jevech v dielektrických materiálech a matematickém popisu účinků jednotlivých druhů namáhání včetně kombinovaného. V rámci experimentální činnosti navázal pan Novák ve své práci na předchozí činnosti v oblasti kombinovaného namáhání, která je realizována na ústavu elektrotechnologie. Pokračoval v realizaci zrychlených zkoušek elektrického a kombinovaného namáhání na vzorcích drážkové izolace NMN a nově rozšířil experiment o kombinace dalších intenzit jednotlivých degradačních činitelů. Na degradovaných vzorcích proměřil frekvenční závislosti složek komplexní permitivity, které řádně matematicky aproximoval Havriliak-Negamiho funkcí a vyčíslil hodnoty jednotlivých parametrů. V rámci vyhodnocení diplomant diskutuje vliv jednotlivých parametrů s ohledem na druh a dobu namáhání a hledá zákonitostí mezi jednotlivými druhy a úrovněmi namáhání. Student dochází k zajímavým a někdy i neočekávaným poznatkům v případě různých druhů namáhání, které není vždy možné s ohledem na kratší doby degradace vysvětlit. Vlastní práce je přehledně uspořádána do jednotlivých kapitol a vyznačuje se dobrým grafickým zpracováním a jednotným vzhledem všech grafických závislostí. Po odborné stránce je diplomová práce na velmi vysoké úrovni. Z formálního hlediska se v práci vyskytují stylistické a občas i typografické nedostatky, které jsou z větší části pravděpodobně způsobeny rozsáhlým překladem zahraničních literárních zdrojů. K uvedené práci mám následující věcné a formální připomínky: - zápis jednotek u veličin neodpovídá příslušné ČSN normě Odborná úroveň a její zpracování splňuje všechny požadavky kladené na diplomovou práci. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 48/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 28498