SMÉKALOVÁ, J. Mechanismy únavového poškození niklové superslitiny Inconel 713LC za teploty 800°C [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Hutařová, Simona

Studentka vypracovala diplomovu práci samostatně a svědomitě. Ačkoliv se nevyvarovala drobných věcných a formálních nedostatků při jejím zpracování, lze celkový její přístup k řešení dané problematiky hodnotit velmi kladně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Juliš, Martin

Předložená práce je zpracována v rozsahu 58 stran, přičemž je rozčleněna do 3 hlavních částí. V úvodní teoretické části jsou na 26 stranách přehledně a v dostatečné míře shrnuty současné poznatky o niklových superslitinách a jejich mikrostruktuře, cyklickém namáhání a lomové mechanice materiálů potřebné pro úspěšné zvládnutí vytčených cílů práce. V následujících kapitolách 9. a 10. je popsán použitý materiál a metodika experimentů. Kapitola 11. uvádí celkem na 18 stranách výsledky experimentů a jejich diskusi. Logicky vyplývající závěry jsou uvedeny v kap.12. V diplomové práci je několik málo jazykových či formulačních nepřesností, které ale nepřesahují obvyklou míru. Celkově lze diplomovou práci hodnotit velmi kladně, neboť množstvím prováděných experimentů a jejich obtížností, značně překračuje obvyklý rozsah u tohoto typu závěrečných prací. Elektronická verze diplomové práce je shodná s tištenou verzí a proto pro ní platí vše výše uvedené. Závěrem lze konstatovat, že diplomantka zvládla danou problematiku a předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 28476