VOSEČEK, P. Optimalizace tepelných oběhů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Fiedler, Jan

Diplomová práce vznikla během spolupráce studenta na projektu MPO. Zabývá se aktuální problematikou vyvedení tepelného výkonu z jaderného reaktoru IV.generace. Není pouze teoretickou prací, ale všímá si technických limitů skutečných tepelných zařízení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Šen, Hugo

Lze konstatovat, že cíle zadání diplomant splnil. Při řešení úkolu využil zvláštního softwaru pro výpočet energetické bilance termodynamických oběhů. Práci bych vytkl především tyto nedostatky: - Schémata oběhů jsou zobrazena pouze jako grafický výstup používaného výpočtového software. Tato schémata jsou pro čtenáře špatně čitelná a málo srozumitelná. Bylo vhodné nakreslit samostatná schémata obou variant oběhu s uvedením parametrů vody a páry ve významných bodech. - Není jasně uvedeno, podle čeho byly voleny parametry admisní páry a stejně tak není vysvětleno, podle čeho byly voleny tlaky odběrů páry u obou variant. - Uvedený Braytonův cyklus na str. 54 není klasickým oběhem. Jedná se ve skutečnosti o jeho speciální variantu, která využívá rekompresi pracovní látky z důvodu vyrovnání velkých rozdílů tepelných kapacit proudů CO2 v regenerativním výměníku tepla. Tato okolnost měla být uvedena, nebo měla být porovnávána jiná varianta Braytonova oběhu. - Pokud byla prováděna optimalizace, není jasné, co přesně bylo jejím předmětem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 28479