KORÁBOVÁ, N. ART & ARCHITECTURE - Kulturní stavba v Jižním Centru v Brně (Koncertní a taneční sál "FIESTA") [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Pelčák, Petr

Cylindrický tvar na eliptickém půdorysu stavby je odpovědí na její solitérní umístění ve velkém městském parku a na její kulturní náplň. Tvar elipsy - vztahující se rovněž k dynamice a bipolaritě tance či k plynutí hudby - se stal motivem projektu v jeho dispozičním, konstrukčním i estetickém řešení. Myšlenka návrhu a jeho jasné téma našly naplnění v čisté a přesvědčivé formě stavby. To jsou zjevné přednosti tohoto diplomového projektu i průkaz zvládnutí nároků a očekávání na diplomovou práci kladených. Otázky a náměty k obhajobě: Proč má budova dva vchody a jak jsou vzájemně významově diferencovány? Jsou počet a pozice (vzdálenosti) únikových schodišť dostačující? Proč jste zvolila příhradové vazníky za nosnou konstrukci zastropení sálu?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování Studentka ke zpracování přistupovala zodpovědně a s velkým zaujetím. Na návrhu pracovala soustavně v průběhu celého semestru. Zvýšených nároků na zpracování projektu vyplývajících z neobvyklého tvarového a konstrukčního řešení, které zvolila, si byla od počátku vědoma a problémy s nimi spojené řešila objemem času a energie práci věnovaných.
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Todorov, Petr

Předložená diplomová práce se sympaticky snaží o výrazné řešení se silným konceptem. Toto řešení však není zcela dotaženo ve všech dílčích rovinách práce tak, aby vyznělo jednoznačně přesvědčivě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C - je založeno na myšlence umístění silného eliptického objemu v prostoru parku.Toto řešení přináší v rámci urbanistického konceptu četné klady: intaktnost hmoty vůči liniové stavbě viaduktu, uplatnění výrazného tvaru architektury v rámci obklopující zeleně. Předpokládá však současně dokonalé zvládnutí a dotažení měřítka, proporcí a výrazu architektury. - otázkou k diskuzi je nasměrování podélné osy elipsy a tím umístění hlavního vstupu směrem k rušnému dopravnímu okruhu
Architektonické řešení C - důsledně rozvíjí základní myšlenku elipsy: uvnitř objektu vložením tří soustředných prostorových plánů, vytvářejících současně funkční a konstrukční podstatu řešení, vně pracuje s odvozenými křivkami při vytváření výrazu fasády. Zatímco vnitřní rozvrh je ucelený, vnější členění, při zvolené razanci opakování, nebere v potaz vnitřní diverzifikaci funkcí ( např.soc.zařízení ve velkorysých prosklených plochách atd). To se snad podílí i na jistém mechanickém výrazu fasády.
Provozní řešení C - je vloženo do vnitřních prostorových plánů a rámcově vytváří správné funkční vazby. - problematické je umístění různých funkčních prostor ve vnějším prostorovém plánu do stejně velkorysých okenních ploch.
Technicko konstrukční řešení B - vychází z prostorového konceptu budovy a správně vymezuje jednotlivé prostorové plány
Formální úroveň C - základní prezentace je přehledná a jednoduchá - chybí graficky čitelné vyznačení všech svislých konstrukcí v půdorysech
Navrhovaná známka
C
Body
75

eVSKP id 38828