HELLER, O. Akumulace energie z OZE [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Mastný, Petr

Předložená diplomová práce odpovídá svým rozsahem i zpracováním jednotlivým bodům zadání. Student pracoval samostatně. Jednotlivé možnosti akumulace jsou zhodnoceny v souladu se současným vědeckým názorem. Navržený akumulační systém pro FVe vychází ze základních provozních předpokladů elektrárny. Podrobněněji mohly být popsány systémové a lokální vlivy jednotlivých OZE na síť.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
89

Posudek oponenta

Radil, Lukáš

Práce na téma akumulace elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie (OZE) je v současné době hodně diskutované téma. Práce je členěna do osmi kapitol. Každá se zabývá konkrétními tématy a plynule na sebe navazují. První čtyři se věnují jednotlivým zdrojům elektrické energie patřící do skupiny OZE. Tato část práce uvede čtenáře do problematiky konstrukce, rozdělení a využití v podmínkách ČR. K tomuto celku mám jednu připomínku, že autor nedodržuje celistvý vzhled a formu práce. Některé strany (14,17,18, 20, 21 a další) mají jinou velikost a sílu písma i formátování. Z tohoto pohledu se jedná o nekonzistentní dílo. Kapitoly 5 a 6 se zabývají problémemem nestálé dodávky energie z OZE, především z fotovoltaickcýh a větrných zdrojů. Autor vyjmenovává v současné době známé a v praxi použitelné akumulační prostředky. Od další kapitoly se student věnuje jednoduchému návrhu FVE elektrárny a její akumulaci. Část o akumulaci je zpracována pečlivě a je vidět, že autor se v dané problematice orinetuje. Zde postrádám odkazy z literatury na vztahy, které autor použil (např. 7.23). To stejné platí pro návrh FVE a odkazy na výrobce střídačů apod. Práce s literaturou je ve většině případů pojata spíše jako práce s webovými stránkami. Celkově práci hodnotím jako velmi zdařilou, struktura je jasně koncipovaná. Autor je dostatečně zpraven o současném moderním pojetí elektroenergetiky. Práci hodnotím stupněm A a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Formální zpracování práce E 5/10
Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 30602