FRANC, M. Pásový šikmý dopravník pro dopravu drceného vápence [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Malášek, Jiří

Závěrečná práce je vypracována poměrně pracným způsobem v zadaném rozsahu. Výsledná konstrukce je poněkud komplikovaná a tím drahá. Vhodné by bylo blíže vysvětlit obr. 6, vztah (27), seznam veličin a jednotek je neúplný. Výkresová dokumentace postrádá hmotnosti, polohu a připojovací rozměry násypky vůči kotvení, na výkrese stojiny chybí kóty a její návaznost na nosnou konstrukci je nejasná. Celkově práce představuje solidní přístup autora.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Škopán, Miroslav

Rámcově je práce členěna vcelku logicky a přehledně. Při své práci autor využíval běžných znalostí, získaných v průběhu svého studia. Práce obsahuje podrobný výpočet pásového dopravníku včetně jeho některých částí (hnaný buben) a částečnou výkresovou dokumentaci. V práci se p. Franc nevyhnul některým drobným chybám jak formálního, tak i věcného charakteru. Zejména mám tyto výhrady: - výpočet pásového dopravníku je prováděn dle dnes neplatné normy. I když je výpočet věcně správný, chybí upozornění na tuto skutečnost, - drobné přepisy, - příliš velká rozteč válečků, - postrádám konkrétní návrh pásu a jeho pevnostní kontrolu, - chybí kontrola pera na otlačení, - rozsah pevnostního výpočtu bubnu považuji za nepostačující K výkresové dokumentaci nemám výhrady. Předložená práce má i přes výše uvedené výhrady celkově solidní úroveň a je v souladu se zadáním. Miroslav Franc ve své bakalářské práci prokázal odpovídající znalosti studovaného oboru a tím i schopnost budoucí samostatné práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 28415