KAŠTAN, J. Pravidla návrhu elektronických přístrojů s jednočipovými mikropočítači ATMEL z hlediska EMC [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Urbanec, Tomáš

Diplomová práce pojednává o problematice návrhu aplikací s mikrokontroléry firmy Atmel s hlediska elektromagnetické kompatibility. Jde o zajímavou a důležitou problematiku, protože všechny nové elektronické zařízení musí splňovat přísné normy elektromagnetické kompatibility. Všechny testy a měření, které autor provedl se speciálně sestrojenými přípravky, poslouží při vývoji nových řídících jednotek pro řízení spalování v domácích plynových kotlích. Práce je členěna do 15. kapitol včetně příloh. Po stručném úvodu do problematiky elektromagnetické kompatibility (dále EMC) a norem, následuje jednoduchý popis pravidel správného návrhu aplikace s hlediska EMC. Kapitola 5 popisuje typickou řídící aplikaci plynového kotle. Popis měřícího vybavení a způsobu měření je shrnuto v 6. kapitole. V sedmé kapitole jsou popsány výsledky měření na několika přípravcích, které byly sestrojeny specificky pro testování stínění a rozvodů napájení. Na základě naměřených dat, pak autor sestavil novou desku, kterou porovnal s původním návrhem. Práce je celkově napsána srozumitelně a splňuje formální požadavky kladené na diplomovou práci. Autor jasně prokázal schopnost samostatné experimentální práce a výsledky hodnotím jako kvalitní. K formální stránce mám následující připomínky. Autor by neměl v diplomové práci používat slangové výrazy. Také postrádám krátké souhrnné zhodnocení dosažených výsledků. K obhajobě nemám žádné otázky a konstatuji, že uvedené cíle práce splnil. Doporučuji tuto práci k obhajobě s hodnocením 90 bodů. Posudek vypracoval odborný vedoucí Ing. Robert Pasz

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Svačina, Jiří

Zadání projektu lze považovat za splněné. Práce se nejprve zabývá teoretickou problematikou EMC vyzařování. Dále je v projektu vzorová konstrukce, která je nejprve realizována bez ohledu na návrhová pravidla pro správné řešení některých konstrukčních problémů. Následuje měření sondou blízkého pole. Student se zaměřil na dvě návrhová pravidla, a to minimalizace proudových smyček a okrajově i snižování taktovacích kmitočtů v obvodu. K vybraným pravidlům realizoval jednoduché desky plošných spojů a navrhované úpravy opět prakticky ověřil. V závěru práce podle ověřených návrhových pravidel vytvořil modifikovanou konstrukci a prakticky demonstroval potlačení vyzařovaných úrovní. V textu se vyskytuje mnoho stylistických chyb a nepřesných výrazů, některé popisy v textu neodpovídají předkládaným obrázkům. U uvedených frekvenčních spekter není specifikováno, ve kterém místě měřených přípravků bylo změřeno. Porovnávání jednotlivých měřených spekter je velmi nepřehledné ať už jejich rozmístěním v textu, nebo i různými měřítky os. V práci chybí problematika přechodu měření v blízkém poli na výsledky měření v poli vzdáleném, kde jsou teprve definovány úrovně normami. S tím pravděpodobně souvisí studentovy nezdary s prokázáním stínících účinků, které by se měly projevit při měření ve vzdáleném poli.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C 15/20
Odborná úroveň práce D 30/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse E 10/20
Formální zpracování práce E 5/10
Navrhovaná známka
D
Body
60

Otázky

eVSKP id 15770