FLORIÁN, T. Řídicí jednotka pro humanoidní robot [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Žalud, Luděk

Diplomová práce navazovala na předchozí semestrální projekty studenta. Student pracoval iniciativně a samostatně, práci přesto pravidelně konzultoval. Práce prokazuje studentovy schopnosti samostatné činnosti na zadaném úkolu, hodnotím ji kladně a doporučuji k obhajobě. Je rovněž nutné ocenit studentovu vynikající snahu o prezentaci fakulty a účast na vysokoškolské soutěži.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 19/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Kopečný, Lukáš

Zadání práce bylo bez výhrad splněno, nad jeho rámec byl robot dovybaven několika senzory a řídicím programem pro PC. Po praktické zkoušce mohu konstatovat funkčnost robota v rozsahu deklarovaném v práci. Práce o rozsahu 81 stran je přehledně rozčleněna do 5ti kapitol věnujících se postupně popisu vlastní stavebnice, řídicí jednotky, softwarovému řešení a návrhu elektroniky. Mikrokontrolér Coldfire je výkonná, vhodně a nadčasově zvolená platforma pro danou aplikaci. Návrh elektroniky i DPS je velmi profesionální, nemám k němu žádné výhrady. Rovněž popis protokolů, rozhraní a programů je dostatečně srozumitelný. I po formální stránce je práce a její přílohy na nadprůměrné úrovni. Práci lze bez výhrad označit za původní. Bakalář jistě projevil inženýrské schopnosti a doporučuji práci k obhajobě. Kvalitu práce rovněž potvrzuje umístění v mezinárodní soutěži studentů vysokých škol. Zvláštní pochvalu zaslouží použití předmětu práce k propagaci robotiky na regionální akci - Olympijských hrách ZŠ Otnice.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 48/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 19/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
97

eVSKP id 22355