SKRBEK, J. Testování řezivosti vybraných druhů PVD povlaků pro frézování. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Píška, Miroslav

Výborná práce, vzniklá na základě spolupráce studenta s přední tuzemskou firmou ve velmi zajímavé oblasti testování řezivosti PVD povlaků.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Zouhar, Jan

Hodnocená práce obsahuje teoretický základ, rešeržní část je na slabé urovni, zejména na obdobná již zpracovaná témata. Dále navazuje volba geometrie nástroje, bez specifikace standardních nástrojů a jejich parametrů. Experimentální část obsahuje mnoho experimentů, avšak jejich vyhodnocení je na velmi nízké úrovni. Mnoho grafů obsahuje chaotické nebo neůplné označení. Vyhodnocení výsledků pro jednotlivá měření v některých případech zcela chybí. Jednotlivé zmšny geometrie je třeba lépe popsat i s testy řezivostí. Symboly a konstanty jsou uvedeny chybně, bez tvaru s indexem. V práci mi zejména chybí plán experimentů a rozvaha.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací E
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 30642