PAVLÍK, P. Technologie ISDN [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Gregořica, Miroslav

Student Pavlik rozvolnoval studium a svou bakalarskou praci v podstate vypracoval jeste v dobe pred rozvolneni. Behem doby mu z UTKO odesel puvodni vedouci. Prace v podstate odpovida stavu v dobe zadani.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání 0/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) 0/20
Formální zpracování práce 0/20
Využití literatury 0/10
Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Škorpil, Vladislav

Hodnocení vychází z kriterií platných v ak. roce 2006/07 Rozclenení práce a její rozsah (max. 5b): 5 Teoretický rozsah je primerený, popis rešení prumerný, logická stavba v porádku. Formální úprava práce (max. 10b):8 Formální úroven práce je v porádku, pouze nekteré obrázky (napr. Obr.7, 13 a další) jsou nevýrazné. Splnení zadání (max. 15b): 10 Rešení práce odpovídá zadání, i když nekteré cásti zadání jsou rešeny jen symbolicky. Splneny jsou také obecné požadavky kladené na bakalárské práce. Vlastní rešení práce (max. 70b): 65 Nejcennejší v práci je porovnání ISDN s jinými technologiemi. Práce odpovídá soucasným poznatkum. Laboratorní cvicení bude využito ve výuce. Body celkem B/88 V Brne 15. 6. 2007

Navrhovaná známka
B
Body
88

Otázky

eVSKP id 15795