NOGOL, P. Plazmové svařování výfuků motorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Kubíček, Jaroslav

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Daněk, Ladislav

Oponovaná "obecná" bakalářská práce má velmi dobrou úroveň, přesto se v ní objevují některé nedostatky převážně formálního charakteru: nesouvislosti ve větných spojeních, překlepy atd. Při vazbě došlo k chybě, jsou přehozeny listy 26/27 a 28/29. Další nedostatek je v tabulce 3.2 na str.21. Ve sloupci "Parametr" jsou nenormalizovaná označení a jednotky. Schaefflerův diagram je jednou pojmenován jako Schaefferův, podruhé jako Schafflerův. Na str. 30 je uveden zbytečný obr. 4.2, který není ani v textu nijak komentovaný. Obr. 4.4 (str. 31) zase nebere v úvahu část obrázku b). Uvedené nedostatky nejsou závažné, autor zpracoval zadání velmi dobře, zejména s ohledem na jeho dosavadní vzdělání v oboru. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 29585